Library

Authorization

Legislation

NEURC's Resolution "On Amendments to the Methodology for Calculating Fees for Electricity Grid Connection " № 1946 dd 07.11.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

07.11.2016         № 1946

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

16.11.2016 за № 1485/29615

 

Про затвердження Змін до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж

 

Відповідно до статей 12, 172 Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 липня 2016 року № 567-р "Про заходи з визначення вартості приєднання споживачів до електричних мереж електропередавальних організацій" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 12 лютого 2013 року № 115, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 339/22871, що додаються.

2. Електропередавальним організаціям у порядку, встановленому Методикою оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженою наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054, упродовж шести місяців з дня набрання чинності цією постановою здійснити оцінку величини вартості заміщення (відтворення) активів електропередавальної організації з урахуванням фізичного зносу та коефіцієнта оптимізації.

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії               Д.Вовк

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр енергетики

та вугільної промисловості України               І.Насалик

 

Голова Антимонопольного комітету України         Ю.Терентьєв

 

Голова Державної регуляторної

служби України                                  К.Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

07.11.2016 № 1946

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

16.11.2016 за № 1485/29615

 

Зміни до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж

 

1. Підпункт 2.1.1 пункту 2 розділу ІІ викласти в такій редакції:

"2.1.1. Розробку технічних умов та підготовку проекту договору про приєднання.

Для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 5000 кВт технічні умови містять виключно такі вимоги:

щодо проектування та будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання (від найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) електропередавальної організації відповідного ступеня напруги, від якої необхідно здійснювати будівництво електричних мереж, до точки приєднання електроустановок замовника);

щодо проектування електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (в межах земельної ділянки замовника);

щодо безпеки електропостачання та улаштування вузла обліку електричної енергії.".

2. Пункт 2.7 розділу ІІ викласти в такій редакції:

"2.7. Лінійна складова частина плати за нестандартне приєднання, яка включає лише витрати на будівництво лінії електропередавання виключно для потреб замовника від найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільчий пункт) електропередавальної організації відповідного ступеня напруги, від якої необхідно здійснювати будівництво електричних мереж, до точки приєднання електроустановок замовника, визначається в кожному конкретному випадку на підставі проектної документації.

Кошторисна частина проектної документації розробляється відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва".

Величина витрат (без податку на додану вартість) визначається за кошторисною частиною проектної документації, що зменшується на величину витрат на підготовку експлуатаційних кадрів.".

2. Розділ IV викласти в такій редакції:

"IV. Плата за нестандартне приєднання

4.1. Плата за нестандартне приєднання електроустановок замовника до електричних мереж електропередавальної організації  тис. грн (без податку на додану вартість), розраховується за формулою

 

,               (6)

де  – заявлена до приєднання потужність електроустановок замовника, кВт;

 – визначена відповідно до вимог розділу ІІ цієї Методики загальна вартість будівництва ліній електропередавання на відповідних ступенях напруги виключно для потреб замовника від найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільчий пункт) електропередавальної організації відповідного ступеня напруги, від якої необхідно здійснювати будівництво електричних мереж, до точки приєднання електроустановок замовника, тис. грн (без податку на додану вартість);

 – коефіцієнт категорії надійності (додаток 2);

 – питома вартість нестандартного приєднання, тис. грн/кВт (без податку на додану вартість), яка встановлюється НКРЕКП та визначається за формулою

,               (7)

де  – визначена для суб'єктів природних монополій вартість заміщення (відтворення) активів електропередавальної організації з урахуванням фізичного зносу та коефіцієнта оптимізації, тис. грн (без податку на додану вартість);

 – загальна номінальна величина потужності трансформаторів, безпосередньо підключених до електричних мереж високої напруги, без урахування резервних трансформаторів та трансформаторів, що задіяні в повторній трансформації, трансформаторних підстанцій електропередавальної організації напругою 110(150)/(20)10(6) кВ та 110(150)/35(20)/(20)10(6) кВ, кВА;

 – коефіцієнт потужності;

 – коефіцієнт індексу споживчих цін у середньому до попереднього року (застосовується у разі, якщо електропередавальна організація не розраховує щорічно питому вартість нестандартного приєднання).

Питома вартість нестандартного приєднання для електропередавальних організацій, які не визначили вартість заміщення (відтворення) активів, , тис. грн/кВт (без податку на додану вартість), встановлюється НКРЕКП та визначається за формулою

 

,              (8)

де  – визначена для суб'єктів природних монополій вартість заміщення (відтворення) активів електропередавальної організації і з урахуванням фізичного зносу та коефіцієнта оптимізації, тис. грн (без податку на додану вартість);

 – загальна номінальна величина потужності трансформаторів, безпосередньо підключених до електричних мереж високої напруги, без урахування резервних трансформаторів та трансформаторів, що задіяні в повторній трансформації, трансформаторних підстанцій електропередавальної організації і напругою 110(150)/(20)10(6) кВ та 110(150)/35(20)/(20)10(6) кВ, кВА;

n – кількість електропередавальних організацій, які визначили вартість заміщення (відтворення) активів;

 – коефіцієнт потужності;

 – коефіцієнт індексу споживчих цін у середньому до попереднього року (застосовується у разі, якщо електропередавальна організація не розраховує щорічно питому вартість нестандартного приєднання).

4.2. Електропередавальна організація відповідно до формули 7 цієї Методики може щорічно (але не рідше одного разу на п'ять років) розраховувати питому вартість нестандартного приєднання, тис. грн/кВт (без податку на додану вартість), та надавати НКРЕКП відповідне розрахункове значення з обґрунтуваннями.

НКРЕКП розглядає надані електропередавальними організаціями відповідні розрахункові значення питомих вартостей нестандартного приєднання та встановлює на наступний календарний рік відповідні величини питомої вартості нестандартного приєднання, визначені відповідно до формули 7 цієї Методики, для кожної електропередавальної організації.

До дати визначення для суб'єктів природних монополій вартості заміщення (відтворення) активів з урахуванням фізичного зносу та коефіцієнта оптимізації усіма без винятку електропередавальними організаціями питома вартість нестандартного приєднання для електропередавальних організацій, які не визначили вартість заміщення (відтворення) активів, визначається відповідно до формули 8 цієї Методики на рівні середнього питомого значення за вихідними даними електропередавальних організацій, які вже визначили вартість заміщення (відтворення) активів.

4.3. У разі якщо величина заявленої до приєднання потужності електроустановок замовника становить більше 5000 кВт, плата за приєднання до електричних мереж визначається згідно з кошторисом, який є невід'ємною частиною відповідної проектної документації, розробленої відповідно до технічних умов нестандартного приєднання.".

3. Розділ V виключити.

У зв'язку з цим розділ VI вважати розділом V.

4. У додатках до Методики:

1) у додатку 2 цифри "0,8" замінити цифрами "1,0";

2) заголовок додатка 3 викласти в такій редакції:

"Коефіцієнт ступеня напруги в точці приєднання (KН)";

3) у додатку 4:

у другому рядку цифри "0,9" замінити цифрами "1,0";

у третьому рядку цифри "0,85" замінити цифрами "1,0";

4) додаток 5 виключити.

 

Заступник директора Департаменту із

регулювання відносин у сфері енергетики               А.Огньов

 

Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 22.11.2016, № 90, ст. 2947