Library

Authorization

Legislation

The Law of Ukraine “On Ukraine's Аccession to the Statute of the International Agency for Renewable Energy Sources” (IRENA) dd 5.12.2017

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA)

Верховна Рада України постановляє:

Приєднатися до Статуту Міжнародного агентства зз відновлюваних джерел енергії (IRENA), вчиненого 26 січня 2009 року у м.Бонні (додається), який набирає чинності для України на тридцятий день після дата передачі на зберігання документа України про приєднання.

Президент України                                                  П.ПОРОШЕНКО

М.Київ

5 грудня 2017 року

No2222-VIII

СТАТУТ

Міжнародного агентства з питань відновлюваної енергії

 

Офіційний переклад.

Сторони цього Статуту,

бажаючи сприяти широко поширеному та зростаючому впровадженню та використанню відновлюваної енергії для сталого розвитку;

будучи натхненними своєю твердою вірою у величезні можливості, які надають види відновлюваної енергії для вирішення й поступового пом'якшення проблем енергобезпеки та непостійних цін на електроенергію;

будучи переконаними у великій ролі, яку види відновлюваної енергії можуть відігравати в скороченні концентрації парникових газів в атмосфері, сприяючи тим самим стабілізації кліматичної системи й передбачаючи сталий, безпечний та м'який перехід до екологічно чистої економіки;

бажаючи сприяти позитивному впливові, який технології використання відновлюваної енергії можуть мати на стимулювання сталого економічного зростання й створення зайнятості;

будучи мотивованими величезним потенціалом відновлюваної енергії в забезпеченні децентралізованого доступу до енергії, зокрема в країнах, що розвиваються, а також доступу до енергії для відособлених і віддалених регіонів та островів;

 будучи стурбованими серйозними негативними наслідками для здоров'я, які може мати використання викопних видів палива та нераціональне використання традиційної біомаси;

будучи переконаними в тому, що відновлювана енергії в поєднанні з поліпшеною енергоефективністю можуть більшою мірою задовольнити очікуване в найближчі десятиліття різке збільшення світової потреби в енергії;

підтверджуючи своє бажання заснувати міжнародну організацію з питань відновлюваної енергії, яка сприятиме співробітництву між її членами, установлюючи також співробітництво між існуючими організаціями, які заохочують використання відновлюваної енергії,

домовилися про таке:

Стаття I Створення Агентства

A. Цим Статутом Сторони цього Статуту засновують Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (далі ­ Агентство) відповідно до таких умов.

B. Агентство ґрунтується на принципі рівності всіх своїх членів і звертає належну увагу на дотримання суверенних прав і компетенції своїх членів під час здійснення своєї діяльності.

Стаття II Цілі

Агентство сприяє широко поширеному та зростаючому впровадженню, а також сталому використанню всіх видів відновлюваної енергії, беручи до уваги:

a) національні та внутрішні пріоритети й переваги, отримувані з комбінованого підходу до відновлюваної енергії та заходів з енергоефективності, а також

b) внесок відновлюваної енергії в збереження навколишнього середовища шляхом обмеження впливу на природні ресурси й зменшення вирубування лісів, зокрема вирубування тропічних лісів, опустелювання й скорочення біологічного різноманіття; у захист клімату; в економічне зростання та соціальну згуртованість, у тому числі в зниження рівня бідності й сталий розвиток; у доступ до енергопостачання й безпеку енергопостачання; у регіональний розвиток і взаємну відповідальність поколінь.

Стаття III Визначення

У цьому Статуті термін "відновлювана енергія" означає всі види енергії, які отримувані з відновлюваних джерел екологічно раціональним способом та які, inter alia, охоплюють:

1) біоенергію;

2) геотермальну енергію;

3) гідроелектроенергію;

4) енергію океану, у тому числі, inter alia, енергію припливів та відливів, енергію хвиль і теплову енергію океану;

5) сонячну енергію, а також 6) енергію вітру.

Стаття IV Діяльність

A. Виступаючи як центр передового досвіду з питань технологій використання відновлюваної енергії та діючи як координатор й ініціатор, який забезпечує надання досвіду практичного застосування та рекомендацій, який підтримує в питаннях, що стосуються відновлюваної енергії, та який допомагає країнам отримувати користь з ефективного розвитку й передачі знань і технологій, Агентство здійснює таку діяльність.

1. Зокрема, для користі своїх членів Агентство:

a) аналізує, контролює та без зобов'язань стосовно методів членів систематизує поточну практику в галузі відновлюваної енергії, у тому числі інструменти політики, заходи заохочення, механізми інвестування, практичний досвід, наявні технології, убудовані системи та устаткування, а також фактори успіху­невдачі;

b) ініціює обговорення та забезпечує взаємодію з іншими урядовими та неурядовими організаціями й співтовариствами в цій та інших відповідних галузях;

c) надає рекомендації з вироблення політики та допомогу своїм членам відповідно до їхнього запиту, беручи до уваги їхні відповідні потреби, а також заохочує міжнародні дискусії стосовно політики в галузі відновлюваної енергії та її рамкових умов;

d) удосконалює доцільну передачу знань і технологій, а також сприяє розвиткові місцевих можливостей і компетенції в державах­членах, у тому числі необхідного взаємного зв'язку;

e) пропонує своїм членам заходи з нарощення потенціалу, у тому числі з підготовки та навчання;

f) надає своїм членам відповідно до їхнього запиту консультації стосовно фінансування галузі відновлюваної енергії та підтримує застосування пов'язаних із цим механізмів;

g) заохочує й підтримує науково­дослідну роботу, у тому числі із соціально­економічних питань, та сприяє розвиткові дослідних мереж, спільній науково­дослідній роботі, розробці й застосуванню технологій;

h) надає інформацію про розробку й застосування національних і міжнародних технічних стандартів, які стосуються відновлюваної енергії, ґрунтуючися на правильному розумінні внаслідок активної участі у відповідних форумах.

2. Крім того, Агентство поширює інформацію й підвищує поінформованість громадськості стосовно переваг і потенціалу відновлюваної енергії.

B. Під час здійснення своєї діяльності Агентство:

1) діє відповідно до цілей і принципів Організації Об'єднаних Націй для сприяння мирові та міжнародному співробітництву й відповідно до політики Організації Об'єднаних Націй, яка сприяє сталому розвиткові;

2) розподіляє свої ресурси таким чином, щоб забезпечити їхнє ефективне використання з метою відповідного досягнення всіх своїх цілей та здійснення своєї діяльності для досягнення максимально можливої користі для своїх членів і в усіх регіонах світу, беручи до уваги особливі потреби країн, що розвиваються, відособлених і віддалених регіонів та островів;

3) тісно співробітничає та прагне встановити взаємовигідні відносини з існуючими установами та організаціями для уникнення непотрібного дублювання роботи, удосконалює застосування ресурсів і поточної діяльності урядами, іншими організаціями та агентствами, метою яких є сприяння розвиткові відновлюваної енергії, а також робить таке застосування дійовим та ефективним.

C. Агентство:

1) подає на розгляд членів річний звіт про свою діяльність;
2) інформує членів про надані рекомендації з вироблення політики, а також

3) інформує членів про консультації й співробітництво з існуючими міжнародними організаціями, які працюють у цій сфері, й роботу таких організацій.

Стаття V
Робоча програма та проекти

A. Агентство здійснює свою діяльність на підставі річної робочої програми, підготовленої Секретаріатом, розглянутої Радою й затвердженої Асамблеєю.

B. На додаток до своєї робочої програми, Агентство після проведення консультацій зі своїми членами та, у разі відсутності згоди, після затвердження Асамблеєю може здійснювати проекти, запропоновані та фінансовані членами, за умови наявності нематеріальних ресурсів Агентства.

Стаття VI Членство

A. Членство є відкритим для тих держав, які є членами Організації Об'єднаних Націй, і регіональних міжурядових організацій з економічної інтеграції, що бажають і можуть діяти відповідно до цілей та діяльності, які викладено в цьому Статуті. Для отримання права на членство в Агентстві регіональна міжурядова організація з економічної інтеграції повинна бути заснована суверенними державами, щонайменше одна з яких є членом Агентства та якій її держави­члени передали повноваження щонайменше з одного з питань, яке належить до компетенції Агентства.

B. Такі держави та регіональні міжурядові організації з економічної інтеграції стають:

1) членами ­ засновниками Агентства в результаті підписання цього Статуту й передачі на зберігання ратифікаційної грамоти;

2) іншими членами Агентства в результаті передачі на зберігання документа про приєднання після затвердження їхньої заявки на членство. Членство розглядається як затверджене, якщо в межах трьох місяців з дати надіслання заявки членам не було висловлено незгоди. У разі висловлення незгоди рішення стосовно заявки приймає Асамблея відповідно до підпункту 1 пункту H статті IX.

C. У разі будь­якої регіональної міжурядової організації з економічної інтеграції організація та її держави­члени визначають свою відповідальність за виконання своїх зобов'язань за цим Статутом. Організація та її держави­члени не мають права здійснювати прав, у тому числі виборчих прав, за цим Статутом водночас. У своїх ратифікаційних грамотах або документах про приєднання зазначені вище організації заявляють про ступінь своєї компетенції стосовно питань, які регулюються цим Статутом. Ці організації інформують Уряд­депозитарій про будь­які суттєві зміни ступеня своєї компетенції. У разі голосування з питань, які належать до їхньої компетенції, регіональні міжурядові організації з економічної інтеграції здійснюють голосування числом голосів, рівним загальній кількості голосів, які приписуються їхнім державам­членам, що також є членами цього Агентства.

Стаття VII Спостерігачі

A. Статус спостерігача може бути наданий Асамблеєю:

1) міжурядовим і неурядовим організаціям, які діють у галузі відновлюваної енергії;

2) Сторонам, які підписали Статут і не ратифікували його, а також

3) заявникам на членство, заявку на членство яких затверджено відповідно до підпункту 2 пункту B статті VI.

B. Спостерігачі можуть брати участь без права голосувати у відкритих сесіях Асамблеї та її допоміжних органів.

Стаття VIII Органи

A. Головними органами Агентства цим Статутом установлено: 1) Асамблею;
2) Раду, а також
3) Секретаріат.

B. Асамблея та Рада за умови затвердження Асамблеєю можуть засновувати такі допоміжні органи, які вони вважають необхідними для виконання своїх функцій відповідно до цього Статуту.

Стаття IX Асамблея

A. 1. Асамблея є вищим органом Агентства.

2. Асамблея може обговорювати будь­яке питання в рамках цього Статуту або питання, яке стосується повноважень і функцій будь­якого органу, передбаченого в цьому Статуті.

3. З будь­якого питання Асамблея може: a) приймати рішення й надавати рекомендації будь­якому такому органові, а також b) надавати рекомендації членам Агентства відповідно до їхнього запиту.

4. Крім того, Асамблея має повноваження пропонувати питання для розгляду Радою та робити запит від Ради та Секретаріату стосовно звітів з будь­якого питання, яке стосується функціонування Агентства.

B. Асамблея складається з усіх членів Агентства. Асамблея збирається на чергові сесії, які проводяться щорічно, якщо вона не визначить іншого.

C. Асамблея охоплює одного представника від кожного члена. Представників можуть супроводжувати заступники й консультанти. Витрати на участь делегації покриває відповідний член.

D. Сесії Асамблеї проходять у місцезнаходженні Агентства, якщо Асамблея не визначить іншого.

E. На початку кожної чергової сесії Асамблея обирає Президента й у разі необхідності інших посадових осіб, беручи до уваги справедливе географічне представництво. Вони виконують обов'язки доти, доки на наступній черговій сесії не буде обрано нового Президента й інших посадових осіб. Асамблея приймає свій регламент відповідно до цього Статуту.

F. Відповідно до пункту C статті VI кожний член Агентства має один голос в Асамблеї. Асамблея приймає рішення з процедурних питань простою більшістю присутніх членів, які голосують. Рішення з питань по суті приймаються шляхом досягнення консенсусу присутніх членів. Якщо консенсусу не може бути досягнуто, консенсус уважається досягнутим, якщо заперечують не більше 2 членів, якщо в Статуті не передбачається іншого. Коли виникає проблема, чи є це питання по суті, чи ні, то це питання розглядається як питання по суті доти, доки Асамблея не вирішить іншого шляхом досягнення консенсусу присутніх членів, а якщо консенсусу не може бути досягнуто, консенсус уважається досягнутим, якщо заперечують не більше 2 членів. Більшість членів Агентства становить кворум Асамблеї.

G. Асамблея шляхом досягнення консенсусу присутніх членів: 1) обирає членів Ради;

2) схвалює на своїх чергових засіданнях бюджет і робочу програму Агентства, надані Радою, а також має повноваження приймати рішення про внесення змін до бюджету й робочих програм Агентства;

3) приймає рішення стосовно нагляду за фінансовою політикою Агентства, фінансовими правилами й іншими фінансовими питаннями, а також обирає аудитора;

4) затверджує поправки до цього Статуту;

5) приймає рішення про створення допоміжних органів і затверджує коло їхніх повноважень;

6) надає дозвіл на голосування відповідно до пункту A статті XVII.

H. Шляхом досягнення консенсусу присутніх членів, а якщо його не може бути досягнуто, консенсус уважається досягнутим, якщо заперечують не більше 2 членів, Асамблея:

1) у разі необхідності приймає рішення стосовно заявок на членство;

2) затверджує регламент Асамблеї та Ради, який представляє остання;

3) затверджує річний звіт, а також інші звіти;

4) затверджує укладання угод з будь­яких питань, справ або проблем у рамках цього Статуту, а також

5) у разі відсутності згоди між її членами приймає рішення стосовно додаткових проектів відповідно до пункту B статті V.

I. Асамблея визначає місцезнаходження Агентства, а також генерального директора Секретаріату (далі ­ генеральний директор) шляхом досягнення консенсусу присутніх членів або, якщо консенсусу не може бути досягнуто, більшістю голосів у дві третини присутніх членів, які голосують.

J. У разі необхідності Асамблея розглядає та затверджує на своїй першій сесії будь­які рішення, проекти угод, положення й керівництва, розроблені підготовчою комісією відповідно до процедур голосування з відповідного питання, як це зазначено в пунктах F ­ I статті IX.

Стаття X Рада

A. Рада складається щонайменше з 11, але не більше, ніж з 21, представників членів Агентства, обраних Асамблеєю. Конкретне число представників, що становить від 11 до 21, відповідає округленому числу, яке еквівалентне одній третині членів Агентства та повинно бути розраховано на основі кількості членів Агентства на початку відповідного виборчого періоду членів Ради. Члени Ради обираються на основі ротації, яку викладено в регламенті Асамблеї, з метою забезпечення ефективної участі країн, що розвиваються, та розвинутих країн та досягнення чесного й справедливого географічного розподілу й ефективності роботи Ради. Члени Ради обираються строком на два роки.

B. Рада скликається кожні півроку, а її засідання проходять у місцезнаходженні Агентства, якщо Рада не вирішує іншого.

C. На початку кожного засідання Рада обирає на час засідання й до початку наступного засідання голову та інших посадових осіб із числа своїх членів, якщо це є необхідним. Вона має право розробити свій регламент. Такий регламент повинно бути представлено на затвердження Асамблеї.

D. Кожний член Ради має один голос. Рада приймає рішення з процесуальних питань простою більшістю своїх членів. Рішення з питань по суті приймаються більшістю у дві третини його членів. Коли виникає проблема, чи є це питання по суті, чи ні, то це

питання розглядається як питання по суті доти, доки Рада не вирішить іншого більшістю у дві третини своїх членів.

E. Рада несе відповідальність і звітує перед Асамблеєю. Рада здійснює повноваження та функції, довірені їй за цим Статутом, а також ті функції, які делеговані їй Асамблеєю. При цьому вона діє відповідно до рішень і з урахуванням рекомендацій Асамблеї, а також забезпечує їхнє належне й безперервне виконання.

F. Рада:
1) сприяє проведенню консультацій і співробітництву між членами;

2) розглядає й подає на розгляд Асамблеї проект робочої програми й проект бюджету Агентства;

3) затверджує розпорядження для сесій Асамблеї, у тому числі підготовку проекту порядку денного;

4) розглядає й подає на розгляд Асамблеї проект річного звіту, який стосується діяльності Агентства, та інші звіти, підготовлені Секретаріатом відповідно до підпункту 3 пункту E статті XI цього Статуту;

5) готує будь­які інші звіти, які може запросити Асамблея;

6) укладає угоди або домовленості з державами, міжнародними організаціями й агентствами від імені Агентства за умови попереднього схвалення Асамблеєю;

7) надає конкретної форми робочій програмі, затвердженій Асамблеєю, для її виконання Секретаріатом і в межах затвердженого бюджету;

8) має повноваження передати питання на розгляд Асамблеї, а також

9) у разі необхідності створює допоміжні органи згідно з пунктом B статті VIII, а також приймає рішення стосовно кола й строку їхніх повноважень.

Стаття XI Секретаріат

A. Секретаріат допомагає Асамблеї, Раді та їхнім допоміжним органам під час виконання їхніх функцій. Він здійснює інші функції, довірені йому за цим Статутом, а також функції, делеговані йому Асамблеєю або Радою.

B. Секретаріат складається з генерального директора, який є його головою та головною посадовою особою, і в разі необхідності штату. Генерального директора призначає Асамблея за рекомендацією Ради строком на чотири роки, який може бути продовжено ще на один строк, але не більше.

C. Генеральний директор несе відповідальність перед Асамблеєю та Радою, inter alia, за призначення штату, а також організацію й функціонування Секретаріату. Першочергова увага під час наймання штату й визначення умов роботи приділяється необхідності забезпечення високого рівня продуктивності, компетентності й чесності. Належна увага приділяється важливості комплектування штату, головним чином, з держав­членів і на настільки широкій географічній основі, наскільки це є можливим, приділяючи особливу увагу адекватному представництву країн, що розвиваються, а також з наданням особливого значення рівності й рівноправності чоловіків і жінок.

Під час підготовки бюджету заплановане комплектування повинно ґрунтуватися на принципі, що штат повинно бути зведено до мінімуму, необхідного для належного виконання обов'язків Секретаріату.

D. Генеральний директор або призначений ним або нею представник бере участь без права голосу в усіх засіданнях Асамблеї та Ради.

E. Секретаріат:

1) готує і подає на розгляд Ради проект робочої програми та проект бюджету Агентства; 2) виконує робочу програму Агентства і його рішення;

3) готує й подає на розгляд Ради проект річного звіту, що стосується діяльності Агентства, а також будь­які інші звіти, які можуть запросити Асамблея або Рада;

4) здійснює адміністративну й технічну підтримку діяльності Асамблеї, Ради та їхніх допоміжних органів;

5) сприяє зв'язку між Агентством та її членами, а також

6) розсилає надані членам Агентства рекомендації з вироблення політики відповідно до підпункту 2 пункту C статті IV, а також готує й представляє Асамблеї та Раді звіт стосовно своїх рекомендацій з вироблення політики для кожної сесії. Звіт Раді також охоплює заплановані рекомендації з вироблення політики під час реалізації річної робочої програми.

F. Під час виконання своїх обов'язків генеральний директор та інші члени штату не повинні звертатися за вказівками або одержувати їх від будь­якого уряду чи з будь­ якого іншого джерела за межами Агентства. Вони повинні утримуватися від будь­якої дії, що може негативно вплинути на їхні позиції як міжнародних посадових осіб, відповідальних тільки перед Асамблеєю та Радою. Кожний член визнає виключно міжнародний характер зобов'язань генерального директора та інших членів штату, а також не прагне впливати на них під час виконання їхніх зобов'язань.

Стаття XII Бюджет

A. Бюджет Агентства фінансується за допомогою:

1) обов'язкових внесків його членів, які засновані на шкалі внесків Організації Об'єднаних Націй, установленій Асамблеєю;

2) добровільних внесків, а також

3) інших можливих джерел

відповідно до фінансових правил, які приймаються Асамблеєю шляхом досягнення консенсусу, як це викладено в пункті G статті IX цього Статуту. Фінансові правила й бюджет забезпечують міцну фінансову базу Агентства, а також ефективне здійснення діяльності Агентства, визначеної в робочій програмі. Обов'язкові внески слугуватимуть для фінансування основної діяльності й адміністративних витрат.

B. Проект бюджету Агентства готується Секретаріатом і представляється Раді для розгляду. Рада або надсилає його Асамблеї з рекомендацією для затвердження, або повертає його до Секретаріату для перегляду й повторної передачі на розгляд.

C. Асамблея призначає зовнішнього аудитора, який обіймає посаду чотири роки та який має право бути обраним повторно. Перший аудитор обіймає посаду два роки. Аудитор перевіряє рахунки Агентства, а також робить такі зауваження й рекомендації, які вважає необхідними стосовно ефективності управління та внутрішнього фінансового контролю.

Стаття XIII Правосуб'єктність, привілеї та імунітети

A. Агентство має міжнародну правосуб'єктність. На території кожного члена та відповідно до його національного законодавства воно має такі внутрішні право­ і дієздатність, які можуть бути необхідними для здійснення своїх функцій і досягнення своїх цілей.

B. Члени приймають рішення стосовно окремої угоди про привілеї та імунітети.

Стаття XIV
Відносини з іншими організаціями

За умови схвалення Асамблеєю Рада має повноваження укладати угоди від імені Агентства, установлюючи відповідні відносини з Організацією Об'єднаних Націй та іншими організаціями, робота яких пов'язана з роботою Агентства. Положення цього Статуту не впливають на права та зобов'язання будь­якого члена, що випливають з будь­якого існуючого міжнародного договору.

Стаття XV Поправки та вихід, огляд

A. Поправки до цього Статуту можуть бути запропоновані будь­яким членом. Генеральний директор готує засвідчені копії тексту будь­якої запропонованої поправки й передає їх усім членам щонайменше за дев'яносто днів до її розгляду Асамблеєю.

B. Поправки набирають чинності для всіх членів:

1) коли їх схвалила Асамблея після розгляду представлених Радою зауважень з кожної запропонованої поправки, а також

2) після того, як усі члени висловили згоду на обов'язковість для них поправки згідно з їхнім відповідним конституційним процесом. Члени висловлюють згоду на обов'язковість шляхом передачі на зберігання відповідного документа зазначеному в пункті A статті XX депозитарієві.

C. Будь­коли після закінчення п'яти років з дати набрання чинності цим Статутом відповідно до пункту D статті XI член може вийти з Агентства шляхом надіслання письмового повідомлення зазначеному в пункті A статті XX депозитарієві, який негайно інформує Раду та всіх членів.

D. Такий вихід набирає чинності наприкінці року, у якому про нього оголошено. Вихід члена з Агентства не впливає на його договірні зобов'язання, узяті згідно з пунктом B статті V, або фінансові зобов'язання за рік, у якому він виходить.

Стаття XVI Вирішення спорів

A. Члени вирішують будь­який спір між ними, що стосується тлумачення або застосування цього Статуту, мирними засобами відповідно до пункту 3 статті 2 Статуту Організації Об'єднаних Націй, і для цього шукають рішення за допомогою засобів, зазначених у пункті 1 статті 33 Статуту Організації Об'єднаних Націй.

B. Рада може сприяти вирішенню спорів за допомогою будь­яких засобів, які вона вважає прийнятними, у тому числі шляхом пропонування свого посередництва, залучення членів, які є сторонами спору, до початку процесу вирішення на їхній вибір, а також рекомендування граничного строку для будь­якої погодженої процедури.

Стаття XVII Тимчасове призупинення прав

A. Будь­який член Агентства, що має заборгованість перед Агентством із фінансових внесків, не має права голосувати, якщо його заборгованість досягає загальної суми його внесків за два попередні роки або перевищує таку суму. Однак Асамблея може дозволити цьому члену голосувати, якщо вона переконана в тому, що несплата відбулась у результаті обставин, які не залежать від члена.

B. Для члена, що постійно порушує положення цього Статуту чи будь­якої угоди, укладеної ним згідно із цим Статутом, привілеї та права членства можуть бути призупинені Асамблеєю більшістю голосів у дві третини присутніх членів, які голосують за рекомендацією Ради.

Стаття XVIII Місцезнаходження Агентства

Місцезнаходження Агентства визначається Асамблеєю на своїй першій сесії.

Стаття XI
Підписання, ратифікація, набрання чинності й приєднання

A. Цей Статут є відкритим для підписання на установчій конференції всіма державами, що є членами Організації Об'єднаних Націй, і регіональними міжурядовими організаціями з економічної інтеграції, визначеними в пункті A статті VI. Він залишається відкритим для підписання до дати набрання чинності цим Статутом.

B. Для держав і регіональних міжурядових організацій з економічної інтеграції, визначених у пункті A статті VI, які не підписали цього Статуту, цей Статут є відкритим для приєднання після затвердження Асамблеєю їхнього членства відповідно до підпункту 2 пункту B статті VI.

C. Згода на обов'язковість цього Статуту висловлюється шляхом передачі депозитарієві на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про приєднання. Ратифікація або приєднання до цього Статуту здійснюється державами згідно з їхнім відповідним конституційним процесом.

D. Цей Статут набирає чинності на тридцятий день після дати передачі на зберігання двадцять п'ятої ратифікаційної грамоти.

E. Для держав або регіональних міжурядових організацій з економічної інтеграції, які передали на зберігання ратифікаційну грамоту або документ про приєднання після набрання чинності Статутом, цей Статут набирає чинності на тридцятий день після дати передачі на зберігання відповідного документа.

F. Не допускається жодних застережень до будь­яких з положень, які містяться в цьому Статуті.

Стаття XX
Депозитарій, реєстрація, автентичність тексту

A. Уряд Федеративної Республіки Німеччина цим Статутом призначено як депозитарій цього Статуту й будь­якої ратифікаційної грамоти або документа про приєднання.

B. Цей Статут реєструється Урядом­депозитарієм відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй.

C. Цей Статут, учинений англійською мовою, передається на зберігання в архіві Уряду­ депозитарію.

D. Належним чином засвідчені копії цього Статуту передаються Урядом­депозитарієм урядам держав і виконавчим органам регіональних міжурядових організацій з економічної інтеграції, які підписали або яких затверджено на членство відповідно до підпункту 2 пункту B статті VI.

E. Уряд­депозитарій негайно інформує всі Сторони, які підписали цей Статут, про дату кожної передачі на зберігання якої­небудь ратифікаційної грамоти й дату набрання чинності Статутом.

F. Уряд­депозитарій негайно інформує всі Сторони, які підписали цей Статут, та інші члени про дати, коли держави або регіональні міжурядові організації з економічної інтеграції стають членами цього Статуту.

G. Уряд­депозитарій негайно надсилає нові заявки на членство всім членам Агентства для розгляду відповідно до підпункту 2 пункту B статті VI.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином не те вповноважені, підписали цей Статут.

Учинено в м. Бонн 26 січня 2009 р. в єдиному оригінальному примірнику англійською мовою.