Бібліотека

Авторизація

Законодавство

Постанова НКРЕКП “Про затвердження Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу” № 1965 від 18 грудня 2018 року

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

18.12.2018  № 1965

Про затвердження Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу

Відповідно до законів України "Про ринок електричної енергії" та "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Методику (порядок) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 12 лютого 2013 року № 115 "Про затвердження Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж" (із змінами).

3. Встановити на період до 31 грудня 2020 року для всіх операторів систем розподілу питому вартість приєднання 1 кВт потужності, визначену згідно з СОУ-Н МЕВ 45.2-37472933-44:2016 "Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми", затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 04 травня 2011 року № 101, як усереднений показник вартості створення 1 кВт потужності на рівні 3,48 тис. грн/кВт (без податку на додану вартість).

4. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр", крім абзаців четвертого-шістнадцятого пункту 5.3 глави 5 Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, які набирають чинності з 31 грудня 2020 року.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
18 грудня 2018 року № 1965

МЕТОДИКА (ПОРЯДОК)
формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу

1. Загальні положення

1.1. Ця Методика встановлює порядок формування (розрахунку) плати за приєднання електроустановок замовників до електричних мереж системи передачі та системи розподілу, збільшення величини існуючої абонованої приєднаної потужності електроустановок замовника, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановок замовника, зміни ступеня напруги в точці приєднання, зміни схеми живлення електроустановок замовника (з однофазної на трифазну) та/або зміни точки забезпечення потужності та застосовується оператором системи передачі та операторами системи розподілу для розрахунку плати за приєднання електроустановок до власних електричних мереж.

1.2. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:

вузол комерційного обліку - сукупність засобів вимірювальної техніки та допоміжних засобів, автоматизованих систем з їх програмним та апаратним забезпеченням, призначених для точного визначення обсягу спожитої (виробленої) електричної енергії;

договір про приєднання до електричних мереж - договір, укладений на основі типової форми, який визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок замовника до електричних мереж (далі - договір про приєднання);

замовник - фізична або юридична особа, яка письмово або іншим способом, визначеним Кодексом системи передачі, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309 (далі - Кодекс системи передачі), та Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі - Кодекс систем розподілу), повідомила оператора системи передачі та/або оператора системи розподілу про намір приєднати до електричних мереж новозбудовані електроустановки або змінити технічні параметри діючих електроустановок унаслідок реконструкції чи технічного переоснащення;

звітний (базовий) період - період часу строком в один рік з 01 липня минулого календарного року до 30 червня поточного календарного року;

міська місцевість - адміністративна територія міських поселень (міста та селища міського типу);

місце (точка) забезпечення потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних мережах оператора системи передачі або оператора системи розподілу, від якого оператор системи передачі або оператор системи розподілу забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей;

нестандартне приєднання - приєднання до електричних мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання;

потужність, замовлена до приєднання - максимальна розрахункова потужність у точці приєднання об'єкта замовника або розрахункова величина збільшення дозволеної до використання потужності (у разі якщо не відбувається підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановок замовника, не змінюється ступінь напруги в точці приєднання, не змінюється схема живлення електроустановок замовника (з однофазної на трифазну) та не змінюється точка забезпечення потужності);

розвиток електричних мереж оператора системи передачі та/або оператора системи розподілу - нове будівництво, реконструкція або технічне переоснащення об'єктів електроенергетики;

розрахунковий період - календарний рік з 01 січня до 31 грудня включно, на який встановлюються ставки плати за стандартне приєднання та ставки плати за нестандартне приєднання потужності;

сільська місцевість - адміністративна територія, за винятком території міст та селищ міського типу;

територіальна одиниця оператора системи розподілу - комплекс електричних мереж, призначених для розподілу та трансформації електричної енергії, включаючи лінії електропередавання (ЛЕП), підстанції (ПС), трансформаторні підстанції (ТП) та розподільчі пункти (РП), що розташовані в межах відповідного структурного районного підрозділу оператора системи розподілу.

Інші терміни, які використовуються у цій Методиці, вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ринок електричної енергії".

1.3. Ставки плати за стандартне приєднання та ставки плати за нестандартне приєднання потужності щорічно розраховуються та затверджуються НКРЕКП до 01 грудня календарного року, що передує розрахунковому періоду, для всіх операторів систем розподілу відповідно до цієї Методики.

Ставки плати за лінійну частину приєднання розраховуються та затверджуються НКРЕКП для всіх операторів систем розподілу відповідно до цієї Методики з урахуванням укрупнених показників вартості будівництва електричних мереж, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі.

1.4. Послуга з приєднання до електричних мереж оператора системи передачі та операторів систем розподілу не включає послугу із забезпечення влаштування комерційного обліку електричної енергії, яка надається постачальниками послуг комерційного обліку відповідно до Кодексу комерційного обліку, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311.

1.5. Оператори систем розподілу щоквартально до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку до 01 лютого надають до НКРЕКП, відповідно, розширені квартальний (з наростаючим підсумком) та річний звіти щодо фактичних витрат (без податку на додану вартість (далі - ПДВ)) на приєднання електроустановок замовників до електричних мереж упродовж попереднього кварталу та календарного року, а також інформацію про місячний обсяг трансформації електричної енергії на напругу 6(10)20 кВ для трансформаторних підстанцій (ПС) основної мережі напругою 35-110(154) кВ відповідно до територіальних одиниць оператора системи розподілу (за формами, наведеними в додатках 12 та 3 до цієї Методики) та розрахунок за формулами 3 та 12 цієї Методики дефіциту або профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання.

1.6. Оператор системи передачі щороку до 01 лютого надає до НКРЕКП розширений звіт щодо фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання електроустановок замовників до електричних мереж упродовж попереднього календарного року (за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Методики) та розрахунок за формулою 12 цієї Методики дефіциту або профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання.

1.7. Плата за приєднання може бути одним із джерел фінансування, передбачених інвестиційною програмою оператора системи передачі або оператора системи розподілу, заходів з розвитку електричних мереж.

Розвиток електричних мереж оператора системи передачі або оператора системи розподілу, що пов'язаний з наданням послуг з приєднання, узгоджується з планами комплексної забудови відповідної території.

Закупівля робіт, товарів та послуг, необхідних для надання послуг з приєднання (будівництво, реконструкція та/або технічне переоснащення об'єктів електроенергетики (до точки приєднання електроустановок замовника)), здійснюється оператором системи передачі або оператором системи розподілу на конкурентних засадах в установленому законодавством порядку.

1.8. Облік доходів та витрат з приєднання електроустановок замовників здійснюється окремо за кожним приєднанням. Кошти, отримані оператором системи передачі або оператором системи розподілу як плата за приєднання, обліковуються на окремому поточному рахунку та використовуються виключно для розвитку електричних мереж з метою приєднання електроустановок замовників.

1.9. Плата за стандартне приєднання розраховується відповідно до вимог глави 3 цієї Методики.

Плата за нестандартне приєднання розраховується відповідно до вимог глав 4 та 5 цієї Методики.

1.10. Плата за стандартне та нестандартне приєднання розраховується за цією Методикою без ПДВ.

2. Вартість приєднання електроустановок до електричних мереж

2.1. Вартість приєднання електроустановок до електричних мереж оператора системи розподілу складається з фактичних капітальних витрат та витрат, що формують виробничу собівартість, з урахуванням вимог пункту 3.1.3 глави 3.1 та пункту 3.2.3 глави 3.2 розділу III Кодексу систем розподілу.

2.2. До капітальних витрат належать:

розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника);

здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики;

експертиза проектів;

будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи.

2.3. До витрат, що формують виробничу собівартість, належать:

підготовка договору про приєднання та технічних умов;

узгодження проектної документації замовника на відповідність вимогам технічних умов;

підготовка технічного завдання на проектування;

первинне підключення електроустановок замовника.

2.4. Вартість проектної документації визначається на підставі актів виконаних робіт, що складені відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектних робіт та експертизи проектів будівництва".

2.5. Вартість здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об'єктів енергетики визначається на підставі первинних документів, пов'язаних з відведенням земельних ділянок, та включає:

витрати на розробку проекту землеустрою;

надання послуг сторонніми організаціями;

інші витрати, пов'язані зі здійсненням заходів щодо відведення земельних ділянок.

2.6. Вартість будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт визначається з урахуванням:

при виконанні робіт господарським способом використовуються норми часу на виконання робіт працівниками і використання машин та механізмів згідно з ДБН Д.1.1-1-2000 з урахуванням фактичної вартості зазначених ресурсів оператора системи передачі або оператора системи розподілу (фактична заробітна плата персоналу, вартість використання власного транспорту);

при виконанні робіт підрядним способом використовується ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва" та Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року № 281, виходячи з фактично виконаних обсягів робіт і вартості фактично використаних матеріалів.

2.7. Вартість розробки технічних умов, підготовки проекту договору про приєднання та технічного завдання на проектування визначається на основі калькуляцій, розроблених оператором системи передачі або оператором системи розподілу та погоджених НКРЕКП.

2.8. Вартість узгодження проектної документації замовника на відповідність вимогам технічних умов визначається на основі калькуляцій, розроблених оператором системи передачі або оператором системи розподілу та погоджених НКРЕКП.

2.9. Вартість підключення електроустановки замовника визначається на основі калькуляцій на виконання робіт з підключення, розроблених оператором системи передачі або оператором системи розподілу та погоджених НКРЕКП, з урахуванням усередненої вартості використання машин та механізмів, що використовувались для виконання робіт з підключення за попередній розрахунковий період, з розрахунку на одне підключення.

2.10. Зазначені у пунктах 2.7-2.9 цієї глави витрати підтверджуються первинними документами, складеними відповідно до чинного законодавства, та відображаються у відповідних звітах з урахуванням вимог пункту 1.6 глави 1 цієї Методики.

3. Плата за стандартне приєднання

3.1. Плата за стандартне приєднання П ст, тис. грн, розраховується за формулою

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n66.gif,


(1)

де

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n67-1.gif

-

заявлена до приєднання потужність електроустановки замовника, кВт;

 

С

-

ставка плати за стандартне приєднання, тис. грн/кВт, яка диференціюється за такими індексами:

 

м

-

місцезнаходження електроустановок замовника (міська, сільська місцевість);

 

к

-

категорія надійності електропостачання згідно з Правилами улаштування електроустановок (далі - ПУЕ), заявлена замовником;

 

ф

-

схема електрозабезпечення (однофазна або трифазна);

 

н

-

індекс рівня напруги в точці приєднання (0,4(0,23); 6(10)20).

3.2. Ставки плати за стандартне приєднання Смк,ф,н, тис. грн/кВт, для оператора системи розподілу на розрахунковий період розраховуються за формулою

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n69-2.gif


(2)

де

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n70-3.gif

-

сума фактичних капітальних витрат (без ПДВ) на стандартні приєднання за базовий період для міської та сільської місцевості за першим та другим ступенями стандартного приєднання, тис. грн (сумарне значення за рядками графи 22 додатка 1 до цієї Методики);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n70-4.gif

-

сума фактичних витрат (без ПДВ), що формують виробничу собівартість, понесених під час надання послуг зі стандартних приєднань за розрахунковий період та підтверджених актами виконаних робіт, для міської та сільської місцевості за першим та другим ступенями стандартного приєднання, тис. грн (сумарне значення за рядками графи 23 додатка 1 до цієї Методики);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n70-5.gif

-

сума фактичних витрат (без ПДВ) оператора системи розподілу на обладнання комерційного обліку, понесених під час надання послуг зі стандартних приєднань за звітний (базовий) період, тис. грн (сумарне значення за рядками графи 24 додатка 1 до цієї Методики);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n70-6.gif

-

сумарна оприбуткована вартість устаткування та обладнання, демонтованого у зв'язку з наданням послуг зі стандартних приєднань за звітний (базовий) період для міської та сільської місцевості за першим та другим ступенями стандартного приєднання, тис. грн (сумарне значення за рядками графи 25 додатка 1 до цієї Методики);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n70-7.gif

-

приєднана абонована потужність i-того стандартного приєднання за звітний (базовий) період, кВт (значення відповідних рядків графи 4 додатка 1 до цієї Методики);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n70-8.gif

-

коефіцієнт прогнозного індексу зміни цін виробників промислової продукції на розрахунковий період у відношенні до звітного (базового) періоду. Розмір індексу затверджується відповідною постановою Кабінету Міністрів України про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на розрахунковий період (за базовий приймається сценарій № 1);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n70-9.gif

-

коефіцієнт прогнозного індексу продуктивності праці на розрахунковий період у відношенні до звітного (базового) періоду. Розмір індексу затверджується відповідною постановою Кабінету Міністрів України про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на розрахунковий період (за базовий приймається сценарій № 1);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n70-10.gif

-

коефіцієнт категорії надійності (додаток 4 до цієї Методики);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n70-11.gif

-

коефіцієнт ступеня напруги в точці приєднання (0,4(0,23); 6(10)20 кВ) (додаток 5 до цієї Методики);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n70-12.gif

-

коефіцієнт схеми електрозабезпечення (додаток 6 до цієї Методики);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n70-13.gif

-

коефіцієнт категорії надійності i-того стандартного приєднання за звітний (базовий) період (додаток 4 до цієї Методики);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n70-14.gif

-

коефіцієнт ступеня напруги в точці приєднання (0,4(0,23); 6(10)20 кВ) i-того стандартного приєднання за звітний (базовий) період (додаток 5 до цієї Методики);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n70-15.gif

 

коефіцієнт схеми електрозабезпечення i-того стандартного приєднання за звітний (базовий) період (додаток 6 до цієї Методики).

         

3.3. Оператор системи розподілу надає послугу зі стандартного приєднання. Плата за стандартне приєднання передбачає забезпечення виконання (підготовку) оператором системи розподілу:

договору про приєднання та технічного завдання на проектування, яке передбачає вимоги щодо проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника), а також технічних умов, які передбачають вимоги щодо проектування електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника), безпеки електропостачання та влаштування комерційного обліку електричної енергії;

розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника);

здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики;

експертизи проектної документації у визначених законодавством випадках;

узгодження проектної документації замовника на відповідність вимогам технічних умов;

будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт;

первинного підключення об'єкта замовника.

3.4. Різниця між обсягом надходження коштів від надання послуг зі стандартних приєднань та фактичними витратами на приєднання ΔмВ, тис. грн, що підлягає врахуванню під час перегляду відповідної складової тарифів на розподіл електричної енергії, визначається для міської та сільської місцевості за першим та другим ступенями стандартного приєднання за формулою

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n80-16.gif


(3)

де

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n81-17.gif

-

сума коштів (без ПДВ), що надійшли як плата за стандартне приєднання (за об'єктами замовників, приєднання яких завершено) за розрахунковий період для міської та сільської місцевості за першим та другим ступенями стандартного приєднання, тис. грн (сумарне значення за рядками графи 5 додатка 1 до цієї Методики);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n81-18.gif

-

сума фактичних капітальних витрат (без ПДВ), понесених під час надання послуг зі стандартних приєднань (за об'єктами замовників, приєднання яких завершено) за розрахунковий період та підтверджених актами виконаних робіт для міської та сільської місцевості за першим та другим ступенями стандартного приєднання, тис. грн (сумарне значення за рядками графи 22 додатка 1 до цієї Методики);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n81-19.gif

-

сума фактичних витрат (без ПДВ), що формують виробничу собівартість, понесених під час надання послуг зі стандартних приєднань (за об'єктами замовників, приєднання яких завершено) за розрахунковий період та підтверджених актами виконаних робіт для міської та сільської місцевості за першим та другим ступенями стандартного приєднання, тис. грн (сумарне значення за рядками графи 23 додатка 1 до цієї Методики).

3.5. Для розрахунку ставок плати за стандартне приєднання оператор системи розподілу формує за звітний (базовий) період інформацію щодо фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання електроустановок замовників, які за ознаками відповідають першому та другому ступеням стандартного приєднання, за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Методики.

Інформація формується окремо для міської та сільської місцевості за першим та другим ступенями стандартного приєднання відповідно до території здійснення ліцензованої діяльності. Інформація формується за об'єктами замовників, приєднання яких завершено.

3.6. Щороку до 01 серпня оператори систем розподілу надають до НКРЕКП інформацію щодо фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання електроустановок замовників, які за ознаками відповідають першому та другому ступеням стандартного приєднання, за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Методики, та пояснювальну записку, що містить обґрунтування витрат.

У випадку ненадання оператором системи розподілу інформації щодо фактичних витрат на приєднання (без ПДВ) НКРЕКП розраховує ставки плати за стандартне приєднання виходячи з наявної інформації попередніх періодів та ефективності надання послуг з приєднання у звітному (базовому) періоді.

3.7. Розрахунок ставок плати за стандартне приєднання базується на фактичних витратах (без ПДВ), що були понесені оператором системи розподілу у звітному (базовому) періоді для будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж від місця забезпечення потужності до місця приєднання електроустановок замовників, що відповідають критеріям стандартного приєднання.

3.8. НКРЕКП розглядає та перевіряє надані операторами систем розподілу вихідні дані для розрахунку та пояснювальні записки, що містять обґрунтування розрахунків, здійснює розрахунок значення ставок плати за стандартне приєднання та встановлює на наступний розрахунковий період для кожного оператора системи розподілу ставки плати за стандартне приєднання.

3.9. З метою встановлення економічно обґрунтованих ставок плати за стандартне приєднання НКРЕКП під час здійснення державного контролю за дотриманням операторами систем розподілу законодавства та ліцензійних умов здійснює перевірку наданих операторами систем розподілу вихідних даних для розрахунку ставок плати за стандартне приєднання, зокрема шляхом перевірки актів виконаних робіт та кошторисів витрат (у тому числі у форматі програмних комплексів АВК, СТС, Експерт-Кошторис тощо), понесених при наданні послуг з приєднання електроустановок замовників, що відповідають критеріям стандартного приєднання.

4. Плата за нестандартне приєднання

4.1. Плата за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи передачі визначається згідно з кошторисом, який є невід'ємною частиною відповідної проектної документації, розробленої з урахуванням вимог Кодексу системи передачі.

4.2. У разі якщо за результатами проведення закупівлі товарів, робіт і послуг з будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення об'єктів електроенергетики на конкурентних засадах змінилась вартість виконання будівельно-монтажних робіт порівняно із узгодженою проектною документацією, оператор системи передачі та замовник вносять зміни до договору про приєднання щодо зміни величини вартості надання послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж.

4.3. Оператор системи розподілу надає послугу з нестандартного приєднання "під ключ". Плата за нестандартне приєднання передбачає забезпечення виконання (підготовку) оператором системи розподілу:

договору про приєднання та технічного завдання на проектування, яке передбачає вимоги щодо проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника), а також технічних умов, які передбачають вимоги щодо проектування електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної ділянки замовника), безпеки електропостачання та влаштування комерційного обліку електричної енергії;

розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника);

здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики;

експертизи проектної документації у визначених законодавством випадках;

узгодження проектної документації замовника на відповідність вимогам технічних умов;

будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт;

первинного підключення об'єкта замовника.

4.4. За умови забезпечення замовником виконання проектної документації лінійної частини приєднання плата за нестандартне приєднання передбачає забезпечення виконання (підготовку) оператором системи розподілу заходів, передбачених пунктом 4.3 цієї глави, за винятком проектування та заходів щодо розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника) та відведення земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики лінійної частини приєднання. Вартість цих заходів попередньо узгоджується сторонами договору про приєднання. У разі недосягнення згоди щодо вартості зазначених заходів сторони мають право звернутися за висновком до державної експертної організації.

4.5. Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає:

складову плати за приєднання потужності (ураховуючи потужність, що створюється), яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності та ставки плати за нестандартне приєднання потужності;

складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання.

4.6. Для розрахунку ставок плати за нестандартне приєднання потужності оператор системи розподілу формує за звітний (базовий) період інформацію щодо фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання електроустановок замовників, які за ознаками відповідають нестандартним приєднанням, до електричних мереж оператора системи розподілу за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Методики. Інформація формується відповідно до території здійснення ліцензованої діяльності та за об'єктами замовників, приєднання яких завершено.

4.7. Щороку до 01 серпня оператори систем розподілу надають до НКРЕКП інформацію щодо фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання електроустановок замовників, які за ознаками відповідають нестандартним приєднанням, за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Методики, та пояснювальну записку, що містить обґрунтування витрат та розрахунків коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі напругою 35-110(154) кВ оператора системи розподілу, розрахованих відповідно до вимог розділу 5 цієї Методики (для кожної територіальної одиниці оператора системи розподілу).

У випадку ненадання оператором системи розподілу інформації щодо фактичних витрат на приєднання (без ПДВ) НКРЕКП розраховує ставки плати за нестандартне приєднання потужності виходячи з наявної інформації попередніх періодів та ефективності надання послуг з приєднання у звітному (базовому) періоді.

4.8. Розрахунок ставок плати за нестандартне приєднання потужності базується на фактичних витратах (без ПДВ), що були понесені оператором системи розподілу у звітному (базовому) періоді для будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж, що відповідають критеріям нестандартного приєднання (за об'єктами замовників, приєднання яких завершено) та з урахуванням вимог глави 5 цієї Методики.

4.9. НКРЕКП розглядає та перевіряє надані операторами систем розподілу вихідні дані для розрахунку ставок плати за нестандартне приєднання потужності та пояснювальні записки, здійснює розрахунок значення ставок плати за нестандартне приєднання потужності та встановлює на наступний розрахунковий період для кожного оператора системи розподілу ставки плати за нестандартне приєднання потужності (для кожної територіальної одиниці оператора системи розподілу).

4.10. З метою встановлення економічно обґрунтованих ставок плати за нестандартне приєднання потужності НКРЕКП під час здійснення державного контролю за дотриманням операторами систем розподілу законодавства та ліцензійних умов здійснює перевірку наданих операторами систем розподілу вихідних даних для розрахунку ставок плати за нестандартне приєднання потужності, зокрема шляхом перевірки актів виконаних робіт та кошторисів витрат (у тому числі у форматі програмних комплексів АВК, СТС, Експерт-Кошторис тощо), понесених при наданні послуг з приєднання електроустановок замовників, що відповідають критеріям нестандартного приєднання.

4.11. У разі якщо замовник на підставі отриманих технічних умов на нестандартне приєднання забезпечив розроблення та узгодження з оператором системи розподілу та іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання, сума витрат замовника, пов'язаних з виконанням проектних робіт, виключається із загальної величини плати за нестандартне приєднання.

Підставою виключення суми витрат замовника, пов'язаних з виконанням проектних робіт суб'єктом господарювання, який має право на здійснення відповідного виду діяльності згідно з вимогами законодавства, є акт виконаних робіт на проектування, що підтверджує виконання проектних робіт у повному обсязі на підставі укладеного договору на виконання проектно-вишукувальних робіт, додатком до якого є кошторис.

У разі незгоди з вартістю виконання проектних робіт оператор системи розподілу або замовник має право звернутися за висновком до державної експертної організації щодо підтвердження/спростування зазначеної вартості в акті виконаних робіт, про що письмово повідомляє замовника або оператора системи розподілу відповідно.

4.12. За умови забезпечення замовником виконання проектної документації лінійної частини приєднання плата за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає:

складову плати за приєднання потужності (ураховуючи потужність, що створюється), яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності та ставки плати за нестандартне приєднання потужності;

складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання, що визначається згідно з кошторисом, який є невід'ємною частиною відповідної проектної документації, розробленої замовником з урахуванням вимог Кодексу систем розподілу.

5. Порядок формування плати за нестандартне приєднання електроустановок до електричних мереж

5.1. Плата за нестандартне приєднання "під ключ" П нст, тис. грн, розраховується за формулою

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n118-20.gif


(4)

де

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n119-21.gif

-

заявлена до приєднання потужність електроустановок замовника, за винятком існуючої потужності, кВт. У разі зміни категорії надійності електропостачання та зміни точки приєднання за ініціативою замовника до розрахунку приймається повна заявлена до приєднання потужність електроустановок;

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n119-22.gif

-

ставка плати за нестандартне приєднання потужності електроустановок, тис.грн/кВт (без ПДВ) визначається за формулою 6 цієї Методики, встановлюється НКРЕКП та диференціюється за такими індексами:
к - категорія надійності електропостачання згідно з ПУЕ, заявлена замовником;
н - індекс рівня напруги в точці приєднання (0,4(0,23); 6(10)20; 27(35));
зтт - індекс завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі напругою 35-110(154) кВ оператора системи розподілу в межах територіальної одиниці оператора системи розподілу;
м - місцезнаходження електроустановок замовника (міська, сільська місцевість);
св - індекс типу електроустановки, що приєднується;

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n119-23.gif

-

ставка плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання визначається за формулою 11 цієї Методики, встановлюється НКРЕКП та диференціюється за такими індексами:
л - індекс типу лінії електропередавання (повітряна або кабельна);
н - індекс рівня напруги в точці приєднання (0,4(0,23); 6(10)20; 27(35));
зем - індекс розташування точки приєднання у відношенні до земельної ділянки замовника;
lм - відстань по прямій лінії від найближчої (найближчих) точки (точок) в існуючих (діючих) електричних мережах, від якої (яких) має проектуватися лінійна частина приєднання (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт), оператора системи розподілу (ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання) до точки приєднання електроустановок замовника, м.

5.2. У разі якщо точка приєднання електроустановок замовника до електричних мереж оператора системи розподілу передбачена на рівні напруги 110(154) кВ, плата за нестандартне приєднання "під ключ" П-110нст, тис. грн, розраховується за формулою

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n121-24.gif


(5)

де

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n122-25.gif

-

вартість встановлення комірок напругою 110(154) кВ на підстанції оператора системи розподілу, тис. грн (без ПДВ), визначена згідно з СОУ-Н МЕВ 45.2-37472933-44:2016 "Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми", затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 04 травня 2011 року № 101, наведена в додатку 7 до цієї Методики;

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n122-26.gif

-

коефіцієнт прогнозного індексу зміни цін виробників промислової продукції на розрахунковий період у відношенні до 2018 року. Розмір індексу затверджується відповідною постановою Кабінету Міністрів України про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на розрахунковий період (за базовий приймається сценарій № 1);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n122-27.gif

-

ставка плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання визначається за формулою 11 цієї Методики, встановлюється НКРЕКП та диференціюється за такими індексами:
л - індекс типу лінії електропередавання (повітряна або кабельна);
н - індекс рівня напруги в точці приєднання (110(154));
зем - індекс розташування точки приєднання у відношенні до земельної ділянки замовника;
lм - відстань по прямій лінії від найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах, від якої має проектуватися лінійна частина приєднання (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт), оператора системи розподілу відповідного ступеня напруги до точки приєднання електроустановок замовника, м. Для забезпечення I та II категорії надійності електропостачання відстань по прямій лінії визначається до найближчих точок в існуючих (діючих) електричних мережах, від яких забезпечується заявлена категорія за надійністю (повітряні лінії, трансформаторна(і) підстанція(ї) або розподільний(і) пункт(и)).

5.3. Ставка плати за нестандартне приєднання потужності Ск,н,зтт,м,свнст встановлюється НКРЕКП та розраховується за формулою

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n124-28.gif


(6)

де

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n125-29.gif

-

питома вартість приєднання 1 кВт потужності електроустановки замовника, тис. грн/кВт (без ПДВ), яка розраховується за формулою

         

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n126-30.gif


(7)

де

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n127-31.gif

-

сума фактичних капітальних витрат (без ПДВ) на приєднання за звітний (базовий) період на ступені напруги 0,4(0,23) кВ для нестандартних приєднань, тис. грн, яка розраховується за формулою

       

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n128-32.gif


(8)

де

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n129-33.gif

-

сума загальних капітальних витрат (без ПДВ) на приєднання, які не є стандартними, оператора системи розподілу, понесених за звітний (базовий) період, тис. грн;

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n129-34.gif

-

вартість (без ПДВ) будівництва ліній електропередавання на напрузі приєднання (0,4(0,23) кВ), оператора системи розподілу за звітний (базовий) період, тис. грн;

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n129-35.gif

-

сума фактичних витрат (без ПДВ) на нестандартні приєднання, що формують виробничу собівартість, для приєднання електроустановок замовників на ступені напруги 0,4(0,23) кВ, понесених за звітний (базовий) період, тис. грн;

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n129-36.gif

-

сумарна оприбуткована вартість устаткування та обладнання, демонтованого у зв'язку з наданням послуг з нестандартних приєднань за звітний (базовий) період для міської та сільської місцевості за ступенем напруги 0,4(0,23) кВ, за винятком демонтованого обладнання під час створення резерву потужності основної мережі напругою 35-110(154) кВ оператора системи розподілу, тис. грн (без ПДВ);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n129-37.gif

-

сума фактичних витрат (без ПДВ) оператора системи розподілу на обладнання комерційного обліку, понесених під час надання послуг з нестандартних приєднань за звітний (базовий) період, тис. грн;

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n129-38.gif

 

приєднана абонована потужність i-того нестандартного приєднання за звітний (базовий) період відповідного ступеня напруги 0,4(0,23) кВ, кВт (значення відповідних рядків графи 4 додатка 2 до цієї Методики);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n129-39.gif

 

коефіцієнт категорії надійності електропостачання для i-того нестандартного приєднання за звітний (базовий) період (додаток 4 до цієї Методики);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n129-40.gif

 

коефіцієнт завантаження трансформаторних підстанцій у межах територіальної одиниці і основної мережі напругою 35-110(154) кВ оператора системи розподілу для i-того нестандартного приєднання за звітний (базовий) період;

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n129-41.gif

 

коефіцієнт, що враховує місцезнаходження електроустановок замовника для i-того нестандартного приєднання (міська або сільська місцевість) за звітний (базовий) період, визначається згідно з додатком 8 до цієї Методики;

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n129-42.gif

 

коефіцієнт типу електроустановки, що приєднується для i-того нестандартного приєднання (електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії: К св = 0,9; електроустановка, призначена для споживання електричної енергії: К св = 1,0);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n129-43.gif

 

коефіцієнт категорії надійності електропостачання (додаток 4 до цієї Методики);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n129-44.gif

 

коефіцієнт ступеня напруги в точці приєднання (110(154)/35/20(10)6/0,4(0,23) кВ) (додаток 5 до цієї Методики);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n129-45.gif

 

коефіцієнт завантаження трансформаторних підстанцій у межах територіальної одиниці і основної мережі напругою 35-110(154) кВ оператора системи розподілу. У разі якщо рівень напруги в точці приєднання становить 0,4(0,23); 6(10)20; 35 кВ, для визначення https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n129-46.gif застосовується формула 9 цієї Методики;

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n129-47.gif

 

коефіцієнт, що враховує місцезнаходження електроустановок замовника (міська або сільська місцевість), визначається згідно з додатком 8 до цієї Методики;

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n129-48.gif

 

коефіцієнт прогнозного індексу зміни цін виробників промислової продукції на розрахунковий період у відношенні до звітного (базового) періоду. Розмір індексу затверджується відповідною постановою Кабінету Міністрів України про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на розрахунковий період (за базовий приймається сценарій № 1);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n129-49.gif

-

коефіцієнт типу електроустановки, що приєднується (електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії: К св = 0,9; електроустановка, призначена для споживання електричної енергії: К св = 1,0).

5.4. Коефіцієнт завантаження трансформаторних підстанцій у межах територіальної одиниці i КіЗТТ основної мережі напругою 35-110(154) кВ оператора системи розподілу визначається з урахуванням вихідних даних згідно з додатком 9 до цієї Методики за формулою

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n131-50.gif


(9)

де

1,2

-

коефіцієнт, що враховує нерівномірність добового графіка навантажень трансформаторних підстанцій;

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n132-51.gif

-

максимальний за останні три роки сумарний місячний обсяг трансформації електричної енергії на напругу 6(10)20 кВ для трансформаторних підстанцій у межах територіальної одиниці і основної мережі оператора системи розподілу напругою 35-110(154) кВ, МВт•год. Для трансформаторних підстанцій j напругою 110(154)/35/20(10)6 кВ за сумарний місячний обсяг трансформації електричної енергії приймається вся трансформована електрична енергія на напругу 6(10)20 кВ як за підстанцією напругою 110(154)/35/20(10)6 кВ, так і трансформована електрична енергія за трансформаторними підстанціями 35/20(10)6 кВ, що за схемою нормального режиму живляться від підстанції j напругою 110(154)/35/20(10)6 кВ, та розраховується за формулою

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n133-52.gif


(10)

де

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n134-53.gif

-

місячний обсяг трансформації електричної енергії для трансформаторних підстанцій відповідної напруги в межах територіальної одиниці і, МВт•год;

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n134-54.gif

-

сумарний місячний обсяг трансформації електричної енергії за трансформаторними підстанціями 35/20(10)6 кВ, що за схемою нормального режиму живляться від підстанції напругою 110(154)/35/20(10)6 кВ та належать до i-их територіальних одиниць, МВт•год;

 

N

-

кількість годин у місяці максимального місячного обсягу електричної енергії для трансформаторних підстанцій у межах територіальної одиниці і основної мережі оператора системи розподілу напругою 35-110(154) кВ;

 

0,7

-

коефіцієнт резервування потужності, що враховує вимоги щодо безперебійного забезпечення електричною енергією користувачів системи розподілу, електроустановки яких приєднані до трансформаторних підстанцій основної мережі оператора системи розподілу напругою 35-110(154) кВ, та нерівномірність навантаження трансформаторних підстанцій основної мережі оператора системи розподілу напругою 35-110(154) кВ у межах територіальної одиниці і;

 

cos(φ)=0,97

-

коефіцієнт потужності;

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n134-55.gif

-

загальна номінальна потужність усіх трансформаторів для трансформаторних підстанцій у межах територіальної одиниці і, безпосередньо приєднаних до електричних мереж високої напруги, без урахування резервних трансформаторів та трансформаторів, що задіяні в повторній трансформації (на кінець звітного (базового) періоду), МВА.

         

У разі якщо розрахований за формулою 9 цієї Методики коефіцієнт завантаження трансформаторної підстанції у межах територіальної одиниці і основної мережі напругою 35-110(154) кВ оператора системи розподілу становить більше 1, такий коефіцієнт завантаження трансформаторної підстанції приймається рівним 1.

Для оператора системи розподілу, у якого відсутні у власності або користуванні трансформаторні підстанції основної мережі напругою 35-110(154) кВ, КіЗТТ у межах відповідної територіальної одиниці такого оператора системи розподілу приймаються рівними відповідним коефіцієнтам завантаження трансформаторних підстанцій у межах територіальної одиниці основної мережі напругою 35-110(154) кВ суміжного оператора системи розподілу, до електричних мереж якого приєднані електричні мережі оператора системи розподілу, у якого відсутні у власності або користуванні трансформаторні підстанції основної мережі напругою 35-110(154) кВ.

5.5. Ставка плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання Сл,н,землін, тис. грн/м, визначається з урахуванням укрупнених показників вартості за формулою

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n138-56.gif


(11)

де

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n139-57.gif

-

вартість будівництва лінії(й) електропередавання на відповідних ступенях напруги, тис. грн/км (без ПДВ), визначена згідно з СОУ-Н МЕВ 45.2-37472933-44:2016 "Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми", затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 04 травня 2011 № 101, наведена в додатку 10 до цієї Методики;

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n139-58.gif

-

коефіцієнт прогнозного індексу зміни цін виробників промислової продукції на розрахунковий період у відношенні до 2018 року. Розмір індексу затверджується відповідною постановою Кабінету Міністрів України про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на розрахунковий період (за базовий приймається сценарій № 1);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n139-59.gif

-

коефіцієнт, що враховує розташування точки приєднання у відношенні до земельної ділянки замовника. У разі розташування точки приєднання на межі земельної ділянки замовника https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n139-60.gif, у разі розташування точки приєднання на земельній ділянці замовника https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n139-61.gif.

5.6. Розрахунок величини плати за нестандартне приєднання є істотною умовою договору про приєднання. У разі відсутності оплати замовником оператору системи розподілу послуги з нестандартного приєднання в поточному календарному році плата за приєднання підлягає перегляду із застосуванням затверджених на наступний розрахунковий період ставок плати за нестандартне приєднання потужності та ставок плати за лінійну частину приєднання.

5.7. Різниця між обсягом надходження коштів від надання послуг з нестандартних приєднань та фактичними витратами на приєднання ΔмВнсмт, тис. грн, що підлягає врахуванню під час перегляду відповідної складової тарифів на розподіл електричної енергії, визначається за формулою

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n142-62.gif


(12)

де

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n143-63.gif

-

сума коштів (без ПДВ), що надійшли як плата за нестандартне приєднання (за об'єктами замовників, приєднання яких завершено) за розрахунковий період, тис. грн (сумарне значення за рядками графи 5 додатка 2 до цієї Методики);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n143-64.gif

-

сума фактичних капітальних витрат (без ПДВ), понесених під час надання послуг з нестандартних приєднань (за об'єктами замовників, приєднання яких завершено) за розрахунковий період та підтверджених актами виконаних робіт, тис. грн (сумарне значення за рядками графи 22 додатка 2 до цієї Методики);

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n143-65.gif

-

сума фактичних витрат (без ПДВ), що формують виробничу собівартість, понесених під час надання послуг з нестандартних приєднань (за об'єктами замовників, приєднання яких завершено) за розрахунковий період та підтверджених актами виконаних робіт, тис. грн (сумарне значення за рядками графи 23 додатка 2 до цієї Методики).

         

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиА. Гудаченко

Додаток 1
до Методики (порядку)
формування плати за приєднання
до системи передачі та системи розподілу

     

ЗВІТ
щодо фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання електроустановок замовників, які за ознаками відповідають першому та другому ступеням стандартного приєднання

Додаток 2
до Методики (порядку)
формування плати за приєднання
до системи передачі та системи розподілу

ЗВІТ
щодо фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання електроустановок замовників, які за ознаками відповідають нестандартним приєднанням

Додаток 3
до Методики (порядку)
формування плати за приєднання
до системи передачі та системи розподілу

ІНФОРМАЦІЯ
про помісячний обсяг трансформації електричної енергії на напругу 6(10)20 кВ для трансформаторних підстанцій (ПС) основної мережі напругою 35-110(154) кВ відповідно до територіальних одиниць оператора системи розподілу (ОСР)


Додаток 4
до Методики (порядку)
формування плати за приєднання
до системи передачі та системи розподілу

КОЕФІЦІЄНТ
категорії надійності електропостачання Кк

Категорія надійності

I

II

III

Кк

1,3

1,2

1,0

 

Додаток 5
до Методики (порядку)
формування плати за приєднання
до системи передачі та системи розподілу

         

КОЕФІЦІЄНТ
ступеня напруги в точці приєднання Кн

Ступінь напруги в точці приєднання

0,4(0,23) кВ

6(10)20 кВ

35 кВ

110(154) кВ

Кн

1

0,874

0,724

0,341


Додаток 6
до Методики (порядку)
формування плати за приєднання
до системи передачі та системи розподілу

КОЕФІЦІЄНТ
схеми електрозабезпечення Кф*

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n159-66.gif

0,4(0,23)

6(10)20

35

110(154)

Однофазна

1,0

1,55

2,15

2,85

Трифазна

1,0

1,24

1,62

2,21

__________
* Коефіцієнт використовується для розрахунку ставок плати за стандартне приєднання.


Додаток 7
до Методики (порядку)
формування плати за приєднання
до системи передачі та системи розподілу

ВАРТІСТЬ
встановлення комірок напругою 110(154) кВ (Скком) для можливості приєднання ліній електропередавання 110(154) кВ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n163-67.gif,
тис. грн (без ПДВ)

III категорія надійності електропостачання

II, I категорії надійності електропостачання

Встановлення комірки в РУ-110(154) кВ

2565,607

5131,214


Додаток 8
до Методики (порядку)
формування плати за приєднання
до системи передачі та системи розподілу

КОЕФІЦІЄНТ,
що враховує місцезнаходження електроустановок замовника Кмісц

Місцевість

Кмісц

Міська місцевість

1

Сільська місцевість

0,98


Додаток 9
до Методики (порядку)
формування плати за приєднання
до системи передачі та системи розподілу

ВИХІДНІ ДАНІ
для розрахунку коефіцієнта завантаження трансформаторних підстанцій (ПС) основної мережі напругою 35-110(154) кВ відповідно до територіальних одиниць оператора системи розподілу (ОСР)


Додаток 10
до Методики (порядку)
формування плати за приєднання
до системи передачі та системи розподілу

ВАРТІСТЬ
будівництва ліній електропередавання на відповідних ступенях напруги (на 2018 рік) Внукр

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/68/p480243n171-68.gif,
тис. грн/км
(без ПДВ)

ЛЕП 0,4(0,23) кВ

ЛЕП 6(10)20 кВ

ЛЕП 35 кВ

ЛЕП 110(154) кВ

ПЛ

712,98

619,96

1361,19

1941,73

КЛ

1562,18

2131,10

3906,47

-

__________
Примітки:


1. Для розподілу електричної енергії на ступені напруги 0,4(0,23) кВ у межах міст та для приєднання багатоквартирних будинків та багатоповерхових будівель використовуються кабельні лінії (КЛ) електропередавання.
2. У випадках забудови сільської місцевості, а також індивідуальних житлових будинків у межах міст рекомендовано використовувати повітряні лінії (ПЛ) електропередавання.
3. Нове будівництво повітряних лінії напругою 20(10)6 кВ та 0,4(0,23) кВ виконується ізольованим проводом