Бібліотека

Авторизація

Законодавство

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження” № 760-V від 16.03.2007 (редакція від 1.06.2012)

                                                          
                     З А К О Н   У К Р А Ї Н И
              Про внесення змін до деяких законодавчих
             актів України щодо стимулювання заходів
                        з енергозбереження

   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 23, ст.301 )
  { Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
   N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
                                       N 15-16, N 17, ст.112
   N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,
                              N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }
 

      Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
      I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
      1. У   Кодексі  України  про  адміністративні  правопорушення
( 80731-1080732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,  1984  р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
      1) у статті 98:
      абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
      "тягне за собою накладення штрафу на керівників,  заступників
керівників,  головних інженерів,  головних  енергетиків  (головних
механіків),          начальників         цехів,         керівників
адміністративно-господарських  служб   підприємств,   установ    і
організацій  від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян";
      в абзаці другому частини другої слова "від одного  до  п'яти"
замінити словами "від п'яти до п'ятдесяти";
      2) абзац другий статті 101 викласти в такій редакції:
      "тягне за собою накладення штрафу на керівників,  заступників
керівників, головних енергетиків (головних механіків), начальників
цехів  та  служб підприємств,  установ і організацій від десяти до
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
      3) у статті 101-1:
      в абзаці  другому  частини  першої  слова   "від   п'яти   до
п'ятнадцяти" замінити словами "від десяти до ста";
      в абзаці   другому   частини   другої  слова  "від  п'яти  до
п'ятнадцяти" замінити словами "від десяти до ста";
      4) абзац другий статті 102 викласти в такій редакції:
      "тягне за собою накладення штрафу на керівників,  заступників
керівників, головних енергетиків (головних механіків), начальників
цехів та служб підприємств,  установ і організацій від  десяти  до
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
      5) в  абзаці  другому  статті  188-14  слова  "від  п'яти  до
п'ятнадцяти" замінити словами "від двадцяти до ста п'ятдесяти".
      2. У Законі  України  "Про  енергозбереження"  (  74/94-ВР  )
(Відомості Верховної  Ради  України,  1994  р.,  N  30,  ст.  283;
1999 р.,  N 34,  ст. 274;   2005 р., N 20, ст. 278; 2006 р., N 15,
ст. 126, N 22, ст. 199):
      1) у   тексті   статті   12  слова  "раціонального"  і  "фонд
енергозбереження"  замінити  відповідно  словами  "ефективного"  і
"Державний фонд енергозбереження", а слова "і економії" виключити;
      2) включити статтю 13 такого змісту:
      "Стаття 13. Державний фонд енергозбереження
      Для забезпечення   фінансування   заходів   щодо  ефективного
використання паливно-енергетичних ресурсів  утворюється  Державний
фонд енергозбереження.
      Джерелами формування Державного фонду енергозбереження є:
      кошти, отримані  у  вигляді  штрафних  санкцій  за  порушення
законодавства  з  питань  забезпечення  ефективного   використання
енергетичних ресурсів;
      частина зборів  за  використання  природних ресурсів,  розмір
якої визначається Верховною Радою  України  за  поданням  Кабінету
Міністрів України;
      кошти, отримані  за  видачу Національним агентством України з
питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
документів дозвільного характеру;
      добровільні внески   підприємств,   установ,  організацій  та
громадян.
      Порядок розподілу коштів,  що надходять до  Державного  фонду
енергозбереження, встановлюється Кабінетом Міністрів України";
      3) частину   другу   статті   14  після  слів  "нетрадиційної
енергетики" доповнити словами  "виробництва  альтернативних  видів
палива";
      4) у частині першій статті 16:
      пункт "а"   доповнити   словами  "виробникам  обладнання  для
використання  нетрадиційних  та  поновлюваних  джерел  енергії   і
альтернативних видів палива";
      пункт "б" доповнити словами "альтернативних видах палива";
      у пункті "в":
      перше речення абзацу третього після слів "а також інвестиції"
доповнити  словами  "у  створення  енергозберігаючих   технологій,
виробництво  енергозберігаючого  обладнання,  матеріалів,  засобів
вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних
ресурсів,  у  створення  і  впровадження  технологій  використання
нетрадиційних джерел  енергії,  виробництва  альтернативних  видів
палива";
      доповнити абзацом четвертим такого змісту:
      "Порядок пріоритетного кредитування заходів щодо забезпечення
раціонального  використання   та   економії   паливно-енергетичних
ресурсів,   використання   нетрадиційних  та  поновлюваних  джерел
енергії,  виробництва альтернативних видів  палива  встановлюється
Кабінетом Міністрів України";
      абзац другий пункту "г" викласти в такій редакції:
      "Перелік видів   енергозберігаючого   обладнання,   до   яких
застосовуються   підвищені   норми   амортизації,   встановлюється
Кабінетом Міністрів України";
      пункт "д" доповнити абзацом другим такого змісту:
      "Порядок надання    державних    субсидій    та    здійснення
безповоротного  асигнування  встановлюється  Кабінетом   Міністрів
України";
      5) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
      "За перевитрати     паливно-енергетичних    ресурсів    понад
встановлені показники норм питомих витрат суб'єкти  господарювання
сплачують   збір   за  перевитрати  паливно-енергетичних  ресурсів
(енергетичний   збір)   у   розмірі   200    відсотків    вартості
перевитрачених ресурсів. До обсягу перевитрат паливно-енергетичних
ресурсів,  на які нараховується енергетичний збір,  не включається
обсяг  видів  палива  та паливно-енергетичних ресурсів,  отриманих
суб'єктом господарювання з альтернативних джерел енергії".
 
      {  Пункт  3  розділу  I  втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }
 

      {  Пункт  4  розділу  I  втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }
 

      {  Пункт  5  розділу  I  втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }
 

      6. Абзац перший пункту 13  "Перехідні  положення"  розділу  2
Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2005 рік" та  деяких  інших  законодавчих  актів
України"  ( 2505-15 ) (Відомості Верховної Ради України,  2005 р.,
NN 17-19, ст. 267; 2005 р., N 27, ст. 363) доповнити словами "крім
пільг,    що    надаються   з   метою   стимулювання   заходів   з
енергозбереження відповідно до законодавства України".
      II. Прикінцеві положення
      1. Цей Закон набирає чинності  з  1  січня  2008  року,  крім
пункту  1  розділу  I,  який  набирає чинності з дня опублікування
цього Закону.
      2. Пункти 3,  4 розділу I цього Закону діють  протягом  трьох
років з дня набрання чинності цим Законом. Пункт 5 розділу I цього
Закону діє  протягом  п'яти  років  з  моменту  отримання  першого
прибутку внаслідок підвищення енергоефективності виробництва.
      3. Кабінету   Міністрів  України  в  місячний  термін  з  дня
набрання    чинності    цим    Законом    забезпечити    прийняття
нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.
 
  Президент України                                        В.ЮЩЕНКО
  м. Київ, 16 березня 2007 року
          N 760-V